Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 2)

Câu 11: Từ glucozo, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây :
Glucozơ → ancoi etylic → buta-1,3-dien → cao Su Buna.
Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao Su thì khối lượng glucozơ cần dùng là
A. 144 kg.    B. 108 kg.    C. 81 kg.    D. 96 kg.

Câu 12: Thuỷ phân 1 kg sắn chứa 20% tinh.bột trong môi trường axit. Biết hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là
A. 261,43 gam.    B. 200,8 gam.    C. 188,89 gam.    D. 192,5 gam.
Câu 13: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của m là
A. 30.    B. 15.    C. 17.    D. 34.
Câu 14: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m gam Ag. Giá trị của m là :
A.6,75.    B. 13,5.    C. 10,8.    D. 7,5.
Câu 15: Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 25,00.    B. 12,96.     C. 6,25.    D. 13,00
Câu 16: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dich Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 550.    B. 810.    C. 750.     D. 650.
Câu 17: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là
A. 67,5 gam.    B. 96,43 gam    C. 135 gam.     D.192,86 gam.
Câu 18: Este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y gồm hai chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Chất X có công thức cấu tạo nào dưới đây ?
A. HCOO-CH=CH-CH3    B. HCOO-CH2-CH=CH2
C. CH2=CH-COO-CH3    D. CH3-COO-CH=CH2
Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn họp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức cấu tạo của hai este là
A. CH3COOCH3 và C2H5COOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.
D. CH3COOCH3 và HCOOC2H5.
Câu 20: Cho chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm Chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Y và 9,2 gam một ancol. Lượng NaOH dư trong Y được trung hoà bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 36,3 gam chất rắn. CTCT của X là
A. (HCOO)3C3H5.    B. CH3COOC2H5.
C. (CH3COO)3C3H5.     D. C4H8(COOC2H5)2.
Hướng dẫn giải và Đáp án
11-A
12-C
13-B
14-B
15-C
16-C
17-B
18-A
19-B
20-C
Câu 17:
Gọi x là số mol Na2CO3; y là số mol NaHCO3
C6H12O6 −men→2C2H5OH +2CO2
Câu 19:
Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR’
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mNaOH = 11,08 + 5,56 -11,4 = 5,2 gam
Suy ra CTPT của este là C4H8O2
Hai gốc là –CH3 và –C2H5 (do hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp)
CTCT của 2 este là: C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 20:
nNaOH phản ứng =3nancol = 0,3 mol => X là trieste dạng (RCOO)3R’
=>R+67=82=>R=15(-CH3)
X là (CH3COO)3C3H5
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM