Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án

17 thg 3, 2018

Để học tốt môn Hóa 12, bên cạnh các bài  Giải bài tập Hóa học 12 , Chamchoc xin trân trọng giới thiệu tuyển tập các Bài t…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

17 thg 3, 2016

Chương 1: Este - Lipit Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este Câu 1:  Ứng với công thức C 4 H 8 O 2  có bao nhiêu este là đồng p…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

17 thg 3, 2016

Câu 8:  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH 4  là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng).…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 2: Lipit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 2: Lipit

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ? A. tristearin     B. metyl axetat     C. metyl fomat     D. be…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài tập trắc nghiệm Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài tập trắc nghiệm Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C 3 H 6O 2  có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng đượ…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 5: Glucozơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 5: Glucozơ

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO 2  và 0,54 gam H 2 O. X là chất nào trong số các c…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Chất nào sau đây là đisaccarit ? A. glucozo       B. saccarozo      C. tinh bột      D. xenlulozo Câu 2:  Chất nào…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ (Tiếp theo)

17 thg 3, 2016

Câu 11:  Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Glucozo và fructozơ đều là hợp chất đa chức. B. Glucozơ và fructozơ là đồng ph…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng ? A. Phản ứng với CH 3 OH/HCl. B. Phản ứng với Cu(OH) 2 . …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 8: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 8: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều và đun nhẹ trên ngọn…

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 1)

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Glucozơ có công thức phân tử là: A. C 6 H 12 O 6 .     B. C 12 H 22 O 11 .    C. C 6 H 10 O 5     D. (C 6 H 10 O 5 ) n Câu 2:  Phân từ khố…

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 2)

17 thg 3, 2016

Câu 11:  Từ glucozo, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây : Glucozơ → ancoi etylic → buta-1,3-dien → cao Su Bu…

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 3)

17 thg 3, 2016

Câu 21:  Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este X bàng dung dịch NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam anco…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 9: Amin

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 9: Amin

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là A. C n H 2n N.     B. C n H 2n+1 N. C. C n H 2n+3 N.     D. C n H 2n+2 N. Câ…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 9: Amin (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 9: Amin (Tiếp theo)

17 thg 3, 2016

Câu 9:  Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân từ anilin bằng A. 18.67%.    B. 12,96%.   C. 15,05%.    D. 15,73…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 10: Amino axit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 10: Amino axit

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức A. cacboxyl và hiđroxyl.    B. hiđroxyl và amino, …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 10: Amino axit (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 10: Amino axit (Tiếp theo)

17 thg 3, 2016

Câu 9:  Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 16,95 gam muối. Giá trị của m là A.…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11: Peptit và protein

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11: Peptit và protein

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là A. 5.    B. 3.    C. 2.    D. 4. Câu 2:  Peptit nào…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11: Peptit và protein (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11: Peptit và protein (Tiếp theo)

17 thg 3, 2016

Câu 9:  Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? A. H 2 N-CH 2 -CONH-CH 2 -CO-NH-CH 2 -COOH. B. H 2 N-CH 2 -CO-NH-CH(CH 3 )-COOH. C.…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ? A. glyxin    B. metylamin    C. axit axetic    D. alanin Câu 2…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM