Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án

17 thg 3, 2018

Để học tốt môn Hóa 12, bên cạnh các bài  Giải bài tập Hóa học 12 , Chamchoc xin trân trọng giới thiệu tuyển tập các Bài t…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 18

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 18

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Cho các sơ đồ phản ứng : Fe + A → FeCl 2  + B FeCl 3  + B → FeCl 2  + A Các chất A, B lần lượt là A. Cl 2 , FeCl 3 B. HCl…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 17

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 17

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Kim loại nặng nhất là: A. Ag.    B. Au.    C. Cr.    D. Os. Câu 2:  Kim loại M phản ứng được với : dung dịch H 2 SO 4 …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 16

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 16

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá-khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 15

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 15

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Hai kim loại nào sau đây có thể điều chế bàng phương pháp nhiệt luyện ? A. Ca và Fe B. Na và Cu C. Mg và Zn D. F…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 14

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 14

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Kim loại dần điện tốt nhất là A. Ag.    B. Au.    C. Al.    D. Cu. Câu 2:  Thạch cao sống có công thức là A. CaSO 4 …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 13

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 13

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Các kim loại Mg, AI thường được điều chế bằng phương pháp A. điện phân nóng chảy. B. thuỷ luyện. C. điện phân du…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 12

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 12

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Kim loại nào dau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO 3  không tạo ra Ag? A. Zn    B. Cu    C. Li    D. Mg Câu 2:  Mu…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 11

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 11

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Dãy gồm các kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử là A. Na, Mg, Al, Fe B. Ag, Cu, Al, Mg C. Al, Fe, Zn, …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 10

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 10

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Phản ứng hóa học nào sau đây không tạo khí H 2 ?  A. Fe + HCl → B. Mg + H 2 SO 4  loãng → C. Zn + HBr → D. Cu + HNO 3  →

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 9

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 9

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Thứ tự bị khử ở catot khi điện phân dung dịch chứa các ion Cu2+, Fe 3 +, Ag+, Au3+ lần lượt là A. Au 3+ , Ag + , Cu 2+ ,…

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 8

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 8

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp thủy luyện A. Ag    B. Fe    C. Al    D. Cu

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 7

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 7

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất A. Mg    B. Al    C. Fe    D. Ag

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 6

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 6

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Thứ tự bị khử ở catot khi điện phân bằng dung dịch chứa các ion Cu 2+ , Fe 3+ , Ag+, Au 3+  lần lượt là A. Au 3+ , Ag+, …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 5

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 5

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Để điều chế Cu người ta tiến hành điện phân dung dịch CuCl 2 . Phát biểu nào sau đây là đúng A. Ở anot xảy ra quá …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 4

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 4

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện A. Ca    B. Ba    C. Na    D. Fe

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 3

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 3

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp NaCl, CuSO 4  thì chất thoát ra đầu tiên tại catot va anot lần lượt là A. H 2  …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 2

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 2

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? A. CH 3 COOCH 2 C 6 H 5 . B. C 15 H 3 1COOCH 3 . C. (C 17 H 3 3COO) 2 C 2 H 4 . …

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 1

Đề thi trắc nghiệm Đại Học môn Hóa học: Đề 1

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Dãy gồm các kim loại sau đây thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện A. Fe, Cu, Pb, Zn B. Pb, Fe, Ag, C…

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa học

14 thg 1, 2018

Đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 kiểm tra các kiến thức và kĩ năng thuộc chương trình lớp 12, sắp xếp từ dễ đ…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM