Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

Chương 1: Este - Lipit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este


Câu 1: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau ?
A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 5.
Câu 2: Este có mùi dứa là
A. isoamyl axetat.    B. etyl butirat.
C. etyl axetat.    D. geranyl axctat.

Câu 3: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH.     B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH.     D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 4: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ?
A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).     B. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3.
C. CH3OOC-COOCH3.     D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).
Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 gam dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là
A.HCOOC2H5.     B.HCOOC3H7.
C.CH3COOCH3.    D. CH3COOC2H5.
Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT). Phần trăm khối lượng của Z trong P là
A. 51%.    .B. 49%.    C. 66%.    D. 34%.
Câu 7: Este X chứa vòng benzen có công thức phân từ là C8H8C2. số công thức cấu tạo của X là 
A. 3     B. 4     C. 5     D. 6
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-B
4-C
5-A
6-A
7-D
Câu 6:
mX + mY = 7,64 + 3,76 – 0,1.40 = 7,4 (gam)
M = 74 => HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Gọi x và y là số mol CH3OH (Z) và C2H5OH (T)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM