Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 2 (Phần 1)

Câu 1: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cáu tạo của este đó là:
A. HCOOC2H5    B. CH3COOCH3    C. HCOOC3H7    D. C2H5COOCH3
Câu 2: Etyl axetat được điều chế từ phản ứng giữa axit axetic và:
A. CH2=CH-OH    B. CH2=CH2     C. C2H5OH     D. C2H4(OH)2
Câu 3: Chất X có công thức phân tử là C8H8O2. Xà phong hoá X trong NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối. số công thúc cấu tạo của X thoả mãn là:

A. 2    B. 4    C. 5    D. 3
Câu 4: Đun nóng 14,8 gam hỗn hợp X gồm (CH3COOCH3, HCOOC2H5, C2H5COOH) trong 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thì thu được 4,68 gam hỗn hợp 2 ancol (tỉ lệ mol 1:1) và m gam muối. Giá trị của m là:
A. 14,96    B. 18,28    C. 16,72    D. 19,72
Câu 5: Thành phần của dầu mau khô để pha sơn là triglixerit của các axit béo không no oleic và lioneic. Số triglixerit có thể thu được thừ hai axit béo đó với glixerol là:
A. 6    B. 3    C. 5    D. 4
Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dunh dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:
A. 17,8 gam     B. 19,64 gam    C. 14,84 gam    D. 16,88 gam
Câu 7: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là:
A. Glucozo, glixerol, saccarozo, etyl axetat
B. Glucozo, glixerol, saccarozo, ancol etylic
C. Glucozo, glixerol, saccarozo, axit axetic
D. Glucozo, glixerol, anđehit fomic, natri axetat
Câu 8: Cho các chất sau: amilozo, amilopectin. Saccarozo, xenlulozo, glucozo, fructozo. Số chất bị thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:
A. 6     B. 3     C. 5    D. 4
Câu 9: Thực hiện phản ứng thuỷ phân 16,2 gam xenlulozo trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trung hoà axit bằng kiềm, sau đó lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng tuỷ phân là:
A. 50%    B. 75%     C. 66,67%    D. 80%
Câu 10: Lên men 270 gam tinh bột thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo nên ancol etylic là:
A. 50%     B. 70%     C. 60%     D. 80%
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-C
3-B
4-B
5-A
6-A
7-C
8-D
9-B
10-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM