Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 1)

Câu 1: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
A. CH3COOC3H5.    B. C6H5COOCH3.
C. C2H5COOCC6H5.    D. CH3COOCH2C6H5.
Câu 2: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất:
A. xà phòng và ancol etylic.    B. xà phòng và glixerol.
C. glucozơ và ancol etylic.    D. glucozơ và glixerol.
Câu 3: Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là
A. 9.0.     B. 6,0.     C. 3,0.     D. 7,4.
Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?
A. glucoza.    B. saccarozo.    C. tinh bột.    D. fructozơ.
Câu 5: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?
A. phenylamin.    B. metylamin.     C. đimetylamin.    D. trinrietylamin.
Câu 6: Công thức của alanin là
A. CH3NH2.     B. H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH2COOH.    D. 6H5NH2.
Câu 7: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là:
A. 5.    B.3.    C. 2.    D. 4.
Câu 8: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?
A. tơ nilon-6,6     B. tơ nitron
B. tơ visco    D. tơ xenlulozơ axetat
Câu 9: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COO2H5.     B. HCOOC2H5.
C. CH3COOCH3.    D. 2H5COOH.
Câu 10: Cho các chất sau : CH3CH2CH2OH (1), CH3COOH (2), HCOOCH3 (3). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:
A. (2), (3), (1).     B. (2), (1), (3).     C. (I), (2), (3).    D. (3), (1), (2).
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-B
3-B
4-C
5-C
6-B
7-D
8-B
9-C
10-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM