Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14: Vật liệu polime

Câu 1: Polime X là chất rắn trong suốt, cố khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:
A. poliacrilonitrin.    B. poli(metyl metacrylat).
C. polietilen.    D. poli(vinyl clorua).
Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?
A. polyvinyl(vinyl clorua)    B. polisaccarit
C. poli (etylen terephtalat)    D. nilon- 6,6
Câu 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo
A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)
B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)
C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin
D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)
Câu 4: nilon-6,6 thuộc loại
A. tơ visco    B. poliesste    C. tơ poliamit    D. tơ axetat
Câu 5: Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo
A. tơ visco và tơ nilon -6,6
B. tơ tằm và tơ vinilon
C. tơ nilon-6,6 và tơ capron
D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat
Câu 6: Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenluloz axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:
A. 3    B.4    C. 2    D. 5
Câu 7: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt. Trùng hợp chắt nào sau đây tạo thành polime dùng để sận xuất tơ nitron?
A. CH2=CH-CN    B. CH2 = CH-CH3
C. H2N – [CH2]5– COOH    D. H2N – [CH2]6 – NH2
Câu 8: Tơ nilon -6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. axit adipic và glixerol.
B. etylen glicol và hexametylenđiamin.
C. axit adipic và ctylen glicol.
D. axit adipic và hexametylenđiamin
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-A
3-A
4-C
5-D
6-A
7-A
8-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM