Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng vừa đủ. Sau phản ứng thu được:
A. 1 muối và 1 ancol    B 1 muối và 2 ancol
C. 2 muối và 1 ancol,    D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 2: Cho dãy các chất glucozo, fructozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozơ. Số chấttrong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là :
A. 2    B. 3.    C. 4.    D. 5.
Câu 3: Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:
A. 2.    B. 5.    C. 3.    D. 4.
Câu 4: Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo ?
A. Poli(metyl metacrylat).    B. Poli (hexametylen ađipamit)
C. Poliacrilonitrin    D. Polibuta-l,3-đien
Câu 5: Khi lên men 360 gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 50%, khối lượng ancol etylic thu được là:
A. 184 gam.    B. 92 gam.    C. 368 gam.    D. 46 gam.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, X mol H2O và y mol N2. Các giá trị X, y tương ứng là
A. 7 và 1,5.    B. 8 và 1,0.    C. 7 và 1,0.    D. 8 và 1,5.
Câu 7: Thủy phân hết một lượng tripeptit Ala-Gly-Ala (mạch hở), thu được hỗn hợp gồm 97,9 gam Ala ; 22,5 gam Gly ; 29,2 gam Ala-Gly và m gam Gly-Ala. Giá trị của m là
A.49,2.     B.43,8.     C. 39,6.    D. 48,0.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hổn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là
A.0,26.    B. 0,30.    C. 0,33.     D. 0,40.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-B
3-C
4-A
5-B
6-C
7-B
8-D
Câu 5:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Câu 6:
X + 2 mol HCl => amin và amino axit đều có 1 nhóm NH2
X + 2 mol NaOH => amino axit có 2 nhóm COOH
=> amin: CnH2n+3N : amino axit: CmH2m-1O4N
=> nH2O – nCO2 = 1,5namin – 0,5namino axit => nH2O = 6+ 1,5.1 – 0,5.1 = 7,0
Bảo toàn N: 2nN2 = namin + namino axit => nN2 = 1 mol
Câu 7:
nAla = 1,1 mol; nGly = 0,3 mol; nAla-Gly = 0,2 mol; nGly-Ala = x mol
Ala-Gly-Ala có Ala: Gly= 2:1 => 1,1 + 0,2 + x = 2.(0,3 + 0,2 +x)
=> x = 0,3 mol => m =0,3.146 = 43,8 gam
Câu 8:
Hỗn hợp X gồm este no đơn chức và hidrocacbon nên;
nBr2 = nCO2 – nH2O
bảo toàn nguyên tố O: 2nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O
=> 2.0,03 + 2.1,27 = 2nCO2 + 0,8
=> nCO2 = 1,2 mol
nBr2 = 1,2 – 0,5 =0, 7 mol
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM