Đề kiểm tra chương 2 (phần 1)

Câu 1: Cho hình trụ có bán kính đáy 12cm và đường cao là 5cm. Diện tích xung quang của hình trụ là :
A. 60π(cm2)   B. 120π(cm2)   C. 150π(cm2)   D. 240π(cm2)
Câu 2: Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 3cm và bán kính đáy r = 5cm. Thể tích khối nón là :
A. 45π(cm3)   B. 15π(cm3)   C. 75π(cm3)   D. 25π(cm3)
Câu 3: Cho khối cầu có thể tích là 36π(cm3) . Bán kính của khối cầu là :
A. 3(cm)   B. 2(cm)   C. ∛9(cm)   D. 3√2(cm)
Câu 4: Cho hình trụ có bán kính đáy 6cm và đường cao là 5cm. Diện tích toàn phần của hình trụ là :
A. 110π(cm2)   B. 66π(cm2)   C. 132π(cm2)    D. 60π(cm2)
Câu 5: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 15cm và đường sinh h = 15cm. Bán kính đáy của hình nón là :
A. 15(cm)   B. 20(cm)   C. 5√34(cm)   D. 40(cm)
Câu 6: Cho một khối cầu có diện tích mặt là 16π(cm2) . Thể tích của khối cầu là :
Câu 7: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón và tanα = 3/4 . Độ dài đường sinh của hình nón là :
A. 15(cm)   B. 25(cm)   C. 35(cm)   D. 45(cm)
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-D
3-A
4-A
5-B
6-D
7-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM