Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức

Câu 6: Môđun của số phức z = 2 - √3i là
A. √7    B. 2 + √3   C. 2 - √3    D. 7
Câu 7: Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là
A. M (1; 2)   B. M (1; -2)   C. M (-1; 2)   D. M (-1; -2)
Câu 8: Hai điểm biểu diễn hai số phức liên hợp z = 1 + i và z = 1 - i đối xứng nhau qua
A. Trục tung    B. Trục hoành   C. Gốc tọa độ   D. Điểm I (1; -1)
Câu 9: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = 2 là
A. Hai đường thẳng   B. Đường tròn bán kính bằng 2
C. Đường tròn bán kính bằng 4   D. Hình tròn bán kính bằng 2.
Câu 10: Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số phức z1 = -1 + 2i, z2 = 2 + 3i . Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là
A. √26   B. √5 + √13    C. √10   D. 10
Hướng dẫn giải và Đáp án
6-A
7-B
8-B
9-B
10-C
Câu 6:
Ta có: z = 2 - √3i
Câu 8:
Hai điểm biểu diễn của z=1+i và z = 1 - i là M(1;1) và N(1;1) đối xứng với nhau qua trục Ox.
Câu 9:
Gọi M là diểm biểu diễn của z. Ta có: |z| = 2 <=> OM = 2
Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm là gốc tọa độ O và bán kính R = 2.
Câu 10:
Ta có: A(-1;2), B(2,3). Do đó:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM