Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì 2: Hữu cơ (Phần 2)

Câu 9: Cho axit cacboxylic (X) tác dụng với amin (Y) thu được muối amoni (Z) có công thức phân tử là C3H9O2N. Hãy cho biết có bao nhiêu cặp X, Y thoả mãn?
A. 5    B. 3     C. 4     D. 2

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin đơn chức X bằng không khí trong bình kín. Sau khi phanr ứng xảy ra hoàn toàn, cho hỗn hợp thu được qua dung dịch NaOH dư đun nóng, khối lượng dung dịch tăng 21,3 gam và thoát ra 48,16 lít khí nito (khí duy nhất thoát ra đo ở đktc). Vậy công thức của amin là:
A. C3H9N    B. C2H7N    C. C4H9N    D. C3H7N
Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau:
glyxin−+NaOH→A−+HCl→ X
glyxin−+HCl→B−+NaOH→Y
X và Y là:
A. Đều là ClH3NCH2COONa
B. Lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
C. Lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
D. Lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
Câu 12: Cho 15 gam glyxin vào 200 ml dung dịch KOH thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trog dung dịch X cần 400 ml dung dịch HCl 1,25M. Nồng độn mol của dung dịch KOH là:
A. 1,0M    B. 1,5M    C. 2,5M    D. 2,0M
Câu 13: Đun nóng 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong ding dịch NaOH (lấy dư). Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu được là:
A. 37,7 gam    B. 33,3 gam    C. 35,5 gam    D. 39,9 gam
Câu 14: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol hexapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 2 mol alanin và 1 mol glutamin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit là Gly-Gly; Ala-Ala và tripeptit là Gly-Glu-Gly và Gly-Ala-Ala. Số cấu trúc của X thoả mãn là:
A. 3    B. 1     C. 2     D. 4
Câu 15: Nhóm các vật liệu đều được chế tạo từ polime trùng ngưng là:
A. Cao su, nilon-6,6; tơ nitron
B. Tơ axetat; nilon-6,6; nhựa novolac
C. Nilon-6,6; tơ lapsan, thuỷ tinh plexiglas
D. Nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6
Câu 16: Clo hoá PVC thu được 1 polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung binhg 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:
A. 3    B. 4    C. 5    D. 6
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-B
10-A
11-C
12-B
13-D
14-C
15-D
16-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM