Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Câu 1: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng ?
A. Phản ứng với CH3OH/HCl.
B. Phản ứng với Cu(OH)2.
C. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Phản ứng với H2/Ni,t°.
Câu 2: Glucozơ, fructozơ phản ứng với chất nào sau đây tạo thành sản phẩm có công thức cấu tạo giống nhau ?
A. H2 /Ni, t°     B. Cu(OH)2    C. (CH3CO)2O    D. Na
Câu 3: Phản ứng nào sau đây không dùng làm căn cứ để xác định công thức cấu tạo của glucơzơ ?
A. tráng bạc     B. lên men
C. khử tạo thành hexan    D. este hoá với (CH3CO)2O
Câu 4: Nhóm chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là
A. saccarozơ, fructozơ, glucozơ.    B. saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
C. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.    D. saccarozơ, glucozơ, tinh bột.
Câu 5: Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 96°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 20°C và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ có trong nước rỉ đường glucòzơ là
A. 71 kg.    B. 74 kg.    C. 89 kg.    D. 111 kg.
Câu 6: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là
A. 68,0 gam ; 43,2 gam.    B. 21,6 gam ; 68,0 gam.
C. 43,2 gam ; 68,0 gam.    D. 43,2 gam ; 34,0 gam.
Câu 7: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Thể tích rượu 40° thu được (biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%) là
A. 3194,4 ml.     B. 2500,0 ml.     C. 2875,0 ml.     D. 2300,0 ml
Câu 8: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là
A. 2,20 tấn.    B. 1,10 tấn.     C. 2,97 tấn.     D. 3,67 tấn.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-A
3-B
4-C
5-B
6-C
7-C
8-A
Câu 5:
m = 494.180.100/80=111150 gam=111,150 kg
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM