Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lôgarit (Phần 3)

Câu 8: Biết rằng log3y = (1/2)log3u + log3v + 1. Hãy biểu thị y theo u và v
A. y = 3√uv    B. y = 3u2v    C. y = 3 + √u + v    D. y = (√uv)3
Câu 9: Tìm số k sao cho 2x = ekx với mọi số thực x
A. k = √2    B. k = 2x   C. k = log2e    D. k = ln2
Câu 10: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó H+ là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 8,06
A. 8,7.10-9 mol/L    B. 2,44.10-7 mol/L
C. 2,74,4 mol/L    D. 3,6.10-7 mol/L
Câu 11: log125 bằng
A. 5log3    B. 3 - 3log2    C. 100log1,25    D. (log25)(log5)
Câu 12: Cho a, b, c là các số dương. Tính giá trị của biểu thức logab2.logbc2.logca2
A. 1/8    B. 1   C. 8   D. 6
Câu 13: Tính giá trị của biểu thức
Câu 14: Với 0 < x ≠ 1 , biểu thức
Hướng dẫn giải và Đáp án
8-A
9-D
10-A
11-B
12-C
13-D
14-A
Câu 8:
log3y = (1/2)log3u + log3v + 1 <=> log3y = log3u1/2 + log3v + log33 = log3(√u.v.3) => y = 3√u.v
Câu 9:
Ta có: 2x = (eln2)x = exln2 = ekx => k = ln2
Câu 10:
pH = -log[H+] => [H+] = 10-pH = 10-8,06 ≈ 8,76.10-9(mol/L)
Câu 11:
log125 = log(1000/8) = log1000 - log8 = log103 - log23 = 3 - 3log2
Câu 12:
logab2.logbc2.logca2 = (2logab)(2logbc)(2logca) = 8logab.logbc.logca = 8logac.logca = 8
Câu 13:

Câu 14:


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM