Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 2 (Phần 1)

Câu 1: Dãy kim loại nào dưới đây bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội ?
A. Fe, Al, Cr     B. Fe, Al, Ag    C. Fe, Al, Cu     D. Fe, Zn, Cr
Câu 2: Hoà tan Fe vào dung dịch AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?
A. Fe(NO3)2     B. Fe(NO3)3
C. Fe(NO2)2, Fe(NO33, AgNO3    D. Fe(NO3)3, AgNO3
Câu 3: Cho hỗn hợp bột Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng vần còn bột Fe dư. Dung dịch thu được chứa chất tan là
A. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.    B. Fe(NO33)3, HNO3, Cu(NO3)2.
C. Fe(NO3)2.    D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2
Câu 4: Hỗn hợp bột X gồm a gam Fe, b gam Cu và c gam Ag. Cho X vào dung dịch chỉ chứa một chất tan Y và khuấy kĩ, sau khi kết thúc phản ứng thu được c gam kim loại. Chất tan Y là
A. AgNO3.    B. HCl.    C Fe2(SO4)3.     D.CuCl2.
Câu 5: Hỗn hợp bột rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. HCl (dư).    B. NaOH (dư).     C. AgNO3 (dư).    D. NH(dư),
Câu 6: Cho hỗn hợp FeS và FeS2 tác dụng vớí dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch A chứa các ion nào sau đây ?
Câu 7: Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi tác dụng với Fe dư thu được sản phẩm cuối cùng là Fe(II) ?
A. dung dịch HCl, dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3 loãng
B. khí Cl2, dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 loãng
C. dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nguội
D. dung dịch NaOH, O2 (không khí ẩm), H2SO4 loãng
Câu 8: Hai chất nào sau đây tác dụng được với nhau tạo ra được Fe(NO3)3?
A. Fe + HNO3 đặc, nguội    B. Fe + Cu(NO3)2
C. Fe(NO3)3 + Cl2    D. Fe + Fe(NO3)2
Câu 9: Cho các chất Cu, Fe, Ag vào cốc dung dịch HCl, CuSO4, Fe(NO3)2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là:
A. 5    B. 2    C. 3    D. 4
Câu 10: Cho dãy các chất : FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4 , Fe23. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A.3    B. 5.    C. 4.    D. 6.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-D
3-C
4-C
5-A
6-C
7-A
8-C
9-D
10-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM