Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 1 (Phần 1)

Câu 1: Este tạo bởi ancol no, đon chức mạch hở và axit no, đơn chức mạch công thức tổng quát là
A. CnH2nO2 (n > 2).    B. CnH2n+2O2 (n > 2)
C. CnH2nO(n>2).    D.CnH2n-2O2(n>3).
Câu 2: Etyl propionat là este có mùi thơm của quả dứa. Công thức của etyl propionat
A. C2H3COOC3H7.    B. C3H7COOC2H5.
C. C2H5COOCH3.    D. C2H5COOC2H5.
Câu 3: Xà phòng hoá hoàn toàn, 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối kha Giá trị của m là
A. 4,8.    B. 5,2.    C. 3,2.    D.3,4
Câu 4: Phenyl axetat (CH3COOC6H5) phản ứng'hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được các sản phẩm hữu cơ là
A. CH3COONa và C6H5ONa.     B. CH3COOH và O5H5OH.
C. CH3COOH và C6H5ONa.    D. CH3COONa và C6H5OH.
Câu 5: Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ?
A. tristearin    B. metyl axetat    C. metyl fomat    D. benzyl axetat
Câu 6: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ?
A. tinh bột   B. glucozo    C. saccaroza    D. xenlulozo
Câu 7: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?
A. xenluloza    B. glucozơ    C. saccaroza    D.amiloza
Câu 8: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là
A. tinh bột.    B. saccarozo.    C. glucozơ.    D. xenlulozo.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có it chứa V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48.    B. 3,36.    C. 2,24.    D. 1,12.
Câu 10: Nhỏ nước brom vào dung dịch chất nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa ?
A. metylamin    B. etylamin    C. trimetylamin    D. phenylamin
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-D
3-D
4-A
5-A
6-B
7-C
8-C
9-C
10-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM