Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo)

Câu 9: Có các phản ứng như sau :
1. Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2
2. Fe + Cl2 -> FeCl2
3. AgNO3 + Fe(NO3)2 -> Fe(NO3)3 + Ag
4. Ca + FeCl2 dung dịch -> CaCl2 + Fe
5. Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2
6. 3Fe dư + 8HNO3 loãng ->3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Trong các phản ứng trên, số phản ứng viết không đúng là
A. 1    B. 2.    C. 3.    D. 4.
Câu 10: Cho các phát biểu sau :
1. Có thể dùng lưu huỳnh để khử độc thủy ngân.
2. Có thể dùng thùng bằng kẽm để vận chuyển HNO3 dặc, nguội.
3. Ngay cả ở nhiệt độ cao, magie không tác dụng với nước.
4. Bạc để lâu trong không khí có thể bị hoá đen do chuyển thành Ag2S.
Trong các phát biểu trên, số phát biếu đứng là
A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.
Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng của kim loại M với HNO3 như sau :
M + HNO3 → M(NO3)n + NxOy + H2O
Sau khí cân bằng PTHH, hệ số tối giản của HNO3 là
A. (3x - 2y)n.    B. (3x - y)n.    C. (2x - 5y)n.    D.(6x - 2y)n.
Câu 12: Các hỗn hợp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch ?
A. Ni(NO3)2 và AgNO3    B. Fe(NO3)2 và AgNO3
C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2    D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2
Câu 13: Cho các phản ứng sau :
a) Cu2+ + Fe -> Cu + Fe2+
b) Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + 2Fe2+
c) Fe2+ + Mg -> Fe + Mg2+
Nhận xét nào dưới đây là đúng ?
A. Tính khử : Mg > Fe > Fe2+ > Cu.
B. Tính khử: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.
C. Tính oxi hoá: Cu2+ >Fe3+ > Fe2+ > Mg2+
D. Tính oxi hoá : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+> Mg2+
Câu 14: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và một kim loại M có hoá trị không đổi.
Chia X thành 2 phần bằng nhau:
Phần (1) : tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra 2,128 lít khí (đktc)
Phần (2) : tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo ra 1,792 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5).
Phần trăm khối lượng của M trong X là
A 22,44%.    B. 55,33%.    C. 24,47%.    D.11,17%.
Câu 15: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Mg vào duns dịch HCl dư thu đưov dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào dung dịch Y thì thu được 0,672 lit khi NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng sắt có trong hỗn hợp X là
A. 5,6%.    B. 16,8%.    C. 50,4%.    D. 33,6%.
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-B
10-B
11-D
12-B
13-D
14-A
15-A
Câu 9:
phản ứng 2,4 không đúng
Câu 10:
phát biểu 1,4 đúng
Câu 14:
Gọi số mol của Fe và M trong mỗi phần là a và b
Phản ứng với HCl:
Phản ứng với HNO3:
Suy ra: a = 0,05 mol, bn= 0,09
Mặt khác:
Chọn được giá trị của n = 3 và M = 27 (Al)
%mAl = 22,44%
Câu 15:
Phản ứng với HCl: Mg + 2H+→ Mg2+ + H2
Zn + 2H+→ Zn2+ + H2
Fe + 2H+→ Fe2+ + H2
Nếu thêm tiếp NO3- :
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM