Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Của nhân dân lao động
B. Của tất cả mọi người trong xã hội
C. Của những người lãnh đạo
D. Của giai cấp công nhân

Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất
B. Tuyệt đối nhất
C. Hoàn bị nhất
D. Phổ biến nhất trong lịch sử
Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với
A. Đạo đức      B. Pháp luật
C. Phong tục      D. Truyền thống
Câu 4: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở
A. Quyền bình đẳng nam nữ
B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
C. Quyền tự do kinh doanh
D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc
Câu 5: Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?
A. Quyền sáng tác văn học
B. Quyền bình đẳng nam nữ
C. Quyền tự do báo chí
D. Quyền lao động
Câu 6: Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế      B. Văn hóa
C. Chính trị      D. Xã hội
Câu 7: Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực
A. Văn hóa      B. Giáo dục
C. Chính trị      D. Xã hội
Câu 8: Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
A. Quyền được thông tin
B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước
D. Quyền khiếu nại
Câu 9: Khẳng điịnh nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
C. Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
Câu 10: Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động
B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mình
C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước
D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
A
B
B
C
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
D
A
B
C
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM