Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì 2:: Hữu cơ (Phần 1)

Câu 1: Khi thuỷ phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được:
A. Axit axetic và ancol vinylic
B. Axit axetic và anđehit axetic
C. Axit axetic và ancol etylic
D. Axit axetic và ancol vimylic

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H8O2. Đun nóng 10 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thi thu được 4,7 gam muối cacboxylat. Vậy công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOC3H5
B. C3H5COOCH3
C. HCOOC4H7
D. C2H3COOC2H5
Câu 3: Cho một axit cacboxylic đơn chức tác dụng với etylen glicol, thu được 1 este duy nhất. Cho 0,1 mol este này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 14,6 gam muối. Axit đó là:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. C2H5COOH
D. C2H3COOH
Câu 4: Một este của ancol metylic tác dụng với nước Brom theo tỉ lệ 1:1. Sau phản ứng thu được sản phẩm trong đó brom chiếm 35,087% theo khối lượng. Este đó là:
A. Metyl propionat
B. Metyl panmitat
C. Metyl oleat
D. Metyl acrylat
Câu 5: Cho 40,3 gam trieste X (este 3 chức) của glyxerol (glixerin) với axit béo tác dụng vừa đủ với 6 gâm NaOH. Số gam muối thu được là:
A. 38,1    B. 41,7    C. 45,6    D. 45,9
Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai triglixerit có tỉ lệ mol 1:1 thu được glyxerol và hỗn hợp hai muối của hai axit béo có số mol bằng nhau. Số cặp triglixerit thoả mãn là:
A. 3    B. 4    C. 5    D. 6
Câu 7: Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozo có nhiều nhóm hydroxyl?
A. Cho glucozo tác ụng với Na thấy giải phóng khí H2
B. Cho glucozo tác dụng với Ca(OH)2 ở nhiệt độ thường
C. Cho dung dịch glucozo tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
D. Cho dung dịch glucozo tác dụng với dung dịch Br2
Câu 8: Gạo chứa 80% tinh bột. Lên men 8,1 kg gạo sễ thu được bao nhiêu lít cồn 92° (có khối lượng riêng là 0,8g/ml)?
A. 5 lít    B. 4,5 lít    C. 4 lít    D. 4,6 lít
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-D
3-B
4-C
5-B
6-C
7-B
8-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM