Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì 2: Vô cơ (Phần 2)

Câu 11: Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 9,85     B. 20,4    C. 19,7    D. 15,2
Câu 12: Cho sơ đồ sau: Ca→X−H2O→ Y→Z−CO2+H2O→ G−to→H

Chất rắn H là:
A. CaCO3
B. CaO
C. Ca(OH)2
D. Ca(HCO3)2
Câu 13: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3, (NH4)2SO4. Thuốc thử dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là:
A. Dung dịch NaOH
B. Dunh dịch Ba(OH)2
C. Quỳ tím
D. Dung dịch AgNO3
Câu 14: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Số mol NaOH tối thiểu phải dùng để lượng kết tủa lớn nhất và để kết tủa tan hết lần lượt là:
A. 0,01 và 0,02
B. 0,04 và 0,06
C. 0,03 và 0,04
D. 0,04 và 0,05
Câu 15: Cho hỗn hợp Fe và Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:
A. Fe(NO3)3
B. Fe(NO3)2
C. HNO3
D. Cu(NO3)2
Câu 16: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một tời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan hết X trong dung dịch HNO3đặc, nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m
A. 12     B. 24    C. 10,8    D. 16
Câu 17: Cho chất X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được Cu và làm mất màu dug dịch KMnO4. Vậy X là chất nào sau đây?
A. Fe3O4
B. Fe
C. FeO
D. Fe2O3
Câu 18: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:
A. 6,50    B. 9,75    C. 7,80     D. 8,75
Câu 19: Cho sơ đồ:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Chất Y và N lần lượt là:
Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,5 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,2 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A. 10,3 gam    B. 20,6 gam    C. 8,6 gam    D. 17,2 gam
Hướng dẫn giải và Đáp án
11-A
12-A
13-B
4-D
15-B
16-A
17-A
18-B
19-D
20-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM