Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 (Phần 1)

Câu 1: Glucozơ có công thức phân tử là:
A. C6H12O6.     B. C12H22O11.    C. C6H10O5     D. (C6H10O5)n

Câu 2: Phân từ khối của triolein bằng
A. 845.     B. 890.     C. 884    D. 878
Câu 3: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có:
A. nhóm chức axit.
B. nhóm chức xeton
C. nhóm chức ancol.
D. nhóm chức anđehit
Câu 4: Chất thuộc loại đisaccarit là
A. glucozơ.    B. saccarozơ.     C. xenlulozơ     D. fuctozơ
Câu 5: Hai chất đồng phân của nhau là
A. glucozơ và saccarozơ.
B. fuctozơ và glucozơ
C. fructozơ và saccarozơ.
D. tinh bột và xenlulozơ
Câu 6: Tìm câu phát biểu sai.
A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng bạc.
B. Phân biệt tinh bột và saccarozơ bằng phản ứng tráng bạc.
C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2.
D. Phân biệt saccarozơ và glucozơ bằng Cu(OH)2/t°, OH-. 
Câu 7: Khi thuỷ phân một chất béo X thu được hai muối oleat và linoleat. Số công thức cấu tạo của X có thể là
A. 2    B. 3.    C. 4    D. 5.
Câu 8: Trieste của glixerol với axit linolenic có công thức là
A. (C17H35COO)3C3H5.    B. (C17H31COO)3C3H5.
C. (C17H33COO)3C3H5.    D. (C17H29COO)3C3H5.
Câu 9: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành hai muối ?
A. Metyl fomat,    B. Vinyl axetat.
C Benzyl axetat,    D. Phenyl fomat.
Câu 10: Từ 16,20 tấn xenlulozo người ta sản xuất được m tấn xenlulozo trinitrat (H = 90%). Giá trị của m là
A. 26,73.   B. 33,00.    C. 25,46.    D. 29,70.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-C
3-C
4-B
5-B
6-B
7-C
8-D
9-D
10-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM