Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 2 (Phần 4)

Câu 31: Ứng dụng nào sau đây không phải của Ca(OH)2?
A. Dùng làm vữa xây nhà
B. Khử chua đất trồng trọt
C. Bó bột khi bị gãy xương
D. Điều chế clorua vôi là chất tẩy trắng và khử trùng

Câu 32: Nung 13,5 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hoá trị 2, thu được 6,9 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 5,8 gam     B. 6,5 gam    C. 4,2 gam    D. 6,3 gam
Câu 33: Để thu được Al2O3 từ hốn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt dùng:
A. H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH dư
B. Khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl dư
C. Dung dịch NaOH dư, dung dịch HCl dư, nung nóng
D. Dung dịch NaOH dư, CO2 dư, nung nóng
Câu 34: Cho 26,8gam hỗn hợp X gồm: Al và Fe2O3, tiến hành ohanr ứng nhiệt nhôm cho tới khi hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl được 11,2 lít H2 (dktc). Khối lượng của Al trong X là:
A. 5,4 gam    B. 7,02 gam     C. 9,72 gam    D. 10,8 gam
Câu 35: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?
A. Fe    B. Ag    C. Zn     D. Cu
Câu 36: Cho a mol hỗn hợp Fe, Cu tác dụng hết với a mol khí clo, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y. Thành phần chất tan có trong dung dịch Y là:
A. CuCl2, FeCl2 và FeCl3     B. FeCl2 và FeCl3
C. CuCl2 và FeCl3     D. CuCl2 và FeCl2
Câu 37: Cho 20 gam bột Fe vào dung dịch HNO3, khuấy đến khi phản ứng xong thu được V lít khí NO (đktc) và còn 3,2 gam kim loại. giá trị của V là:
A. 2,24     B. 4,48    C. 6,72     D. 5,6
Câu 38: Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được 1,2m gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,972 lít SO2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 5,6    B. 4,2     C. 7,0     D. 8,4
Câu 39: Cho các sơ đồ phản ứng:
Cr+Cl2→X
X+NaOH(dư)→Y+NaCl+H2O
Y+Cl2+NaOH→Z+NaCl+H2O
Z là:
A. NaCrO2    B. Cr(OH)2     C. Cr(OH)3    D. Na2CrO4
Câu 40: Nung hỗn hợp bột gồm 22,8 gam Cr2O3 và 10,8 gam Al ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X thu được phản ứng với dung dịch NaOH 1M (dư) thoát ra 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 53,33%    B. 80.00%     C. 66,67%    D. 90.00%
Hướng dẫn giải và Đáp án
31-C
32-D
33-D
34-D
35-B
36-D
37-B
38-A
39-D
40-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM