Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 2 (Phần 2)

Câu 11: Cho các amin sau:
(1) CH3-CH(CH3)-NH2
(2) H2 N-CH2-CH2-NH2
(3) CH3-CH2-CH2-NH-CH3
Trong các amin trên, amin bậc một là:
A. (1), (2)    B. (1), (3)    C. (2), (3)    D. (2)

Câu 12: Cho 50 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M, cô cạn dung dịch thu dược 79,2 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:
A. 200ml    B. 20ml    C. 40ml    D. 400ml
Câu 13: Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH, H2NC5H9(NH2)COOH. Dãy chỉ gồm các chất làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là:
A. CH3NH2, H2NC5H9(NH2)COOH
B. C6H5NH2, CH3NH2
C. C6H5OH, CH3NH2
D. CH3COOH, CH3COOH
Câu 14: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Y phản ứng vừa đử với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Công thức của X là:
A. H2N-C3H5(COOH)2
B. (H2N)2C3H5-COOH
C. H2N-C2H4-COOH
D. H2N-C2H3(COOH)2
Câu 15: Cho peptit X có công thức : Ala-Gly-Glu-Ala-Gly. Thuỷ phân không hoàn toàn X có thể thu được bao nhiêu đipeptit?
A. 2    B. 4    C. 5    D. 3
Câu 16: Cho 1 mol peptit X mạch hở coa phân tử khối là 461 gam/mol. Thuỷ phân X (xúc tác enzim) thu được hỗn hợp các α-amino axit có tổng khối lượng mol là 533 gam/mol. X thuộc loại
A. Pentapeptit     B. Tetrapeptit    C. Hexapeptit    D. Tripeptit
Câu 17: Tơ nilon-6 thuộc loại tơ nào sau đây:
A. Tơ nhân tạo     B. Tơ tự nhiên     C. Tơ poliamit    D. Tơ polieste
Câu 18: Các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là:
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2 và C6H5CH=CH2
B. CH2=CH-CH=CH2 và C6H5CH=CH2
C. CH2=CH-CH=CH2 và lưu huỳnh
D. CH2=CH-CH=CH2 và CH3-CH=CH2
Câu 19: Cho các polime sau: (1) poli(metyk metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat). Các polime là sản phẩm của quá trình trùng ngưng là:
A. (1), (3), (6)
B. (1), (2), (3)
C. (1), (3), (5)
D. (3), (4), (5)
Câu 20: Cứ 1,05 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết 0,8 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna-S là:
A. 2:3    B. 1:2    C. 2:1    D. 3:5
Hướng dẫn giải và Đáp án
11-A
12-D
13-A
14-A
15-D
16-A
17-C
18-B
19-D
20-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM