Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 2 (Phần 3)

Câu 21: Crom dễ phản ứng với
A. dung dịch HCl loãng nguội.    B. dung dịch HNO3 đặc nguội.
C. dung dịch NaOH đặc nóng.    D. dung dịch H2SO2 loãng nóng.

Câu 22: Trong phản ứng :
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
X có thể là chất nào sau đây ?
A. SO2.    B. S.    C. H2S.    D. SO42-
Câu 23: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không đúng ?
A. K2Cr2O7 + 2KOH → 2 K2Cr2O4 + H2O
B. K2Cr2O7 + H2SO4 đặc → K2Cr2O4 + 2CrO3 + H2O
C. 2 K2Cr2O4+ H2SO4 loãng → K2Cr2O7 + K2SO4
D. 2 K2Cr2O4 + 2HCl đặc → K2Cr2O7+ 2KCl + H2O
Câu 24: Cho sơ đồ sau : 

Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. K2Cr2O7, K2Cr2O4, Cr2(SO4)3    B. K2Cr2O4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3
C. KCrO2, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3    D. KCrO2, K2Cr2O4, CrSO4
Câu 25: Hiện tượng nào dưới đây đã mô tả không đúng?
A. Cho chấi rắn CrO3 vào dung dịch NaOH dư thì thu được dung dịch có mầu vàng,
B, Thêm dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch K2Cr2O4 thì dung dịch chuyển từ mầu vàng sang màu da cam,
C, Thêm lượng dư NaOH với dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyến từ màu da cam sang màun vàng,
D, Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A, Hợp chất Cr(II) có tính khử dặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.
B, Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
C, Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D, Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
Câu 27: Để oxi hoá hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2Cr2O4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiếu Cl2 và KOH tương ứng là
A. 0,015 mol và 0,04 mol.    B. 0,015 mol và 0,08 mol.
C. 0,03 mol và 0,08 mol.    D. 0,03 mol và 0,04 mol.
Câu 28: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn)
A, 20,33%.    B. 66,67%.    C. 50,67%.     D. 36,71%.
Câu 29: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với dung dịch HCl dư thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A.7,84.    B. 4,48.    C. 3.36.    D. 10,08.
Câu 30: Cho 100,0 ml dung địch NaOH 4,OM vào 100,0 ml dung dịch CrCl3, thu được 10,3 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là
A, 1,00M    B. 1.25M.    C. 1,20M.    D. 1,40M
Hướng dẫn giải và Đáp án
21-D
22-D
23-D
24-B
25-D
26-B
27-B
28-D
29-A
30-B
Câu 28:
Gọi số mol 3 oxit lần lượt là a,b,c => 160a + 152b + 102c = 41,4 (1)
Fe2O3 + NaOH → không phản ứng
Cr2O3 + NaOH → 2NaCrO2 + H2O
Al2O3 + NaOH → 2NaAlO2 + H2O
Chất rắn không tan là Fe2O3 => 160a = 16 (2)
Câu 9:
Giải hệ (1), (2) và (3) ta được: a = 0,1; b = 0,1 ; c= 0,1
=> mCr2O3 = 152.0,1 = 15,2 gam
Câu 29:
mAl pứ = 23,3 -15,2 = 8,1 gam
nAl = 0,3 mol; nCr2O3 = 0,1 mol
Hỗn hợp X : 0,1 mol Al dư; 0,1 mol Al2O3; 0,2 mol Cr
Câu 30:
nNaOH = 0,4 > 3nCr(OH)3 = 0,3
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM