Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 1 (Phần 3)

Câu 21: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một có công thức phân tứ C3H9N là
A. 2.    B. 1.    C.3.    D. 4.
Câu 22: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin 1M (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng dung dịch nào sau đây ?
A. xút    B, soda,    c, nước vôi trong,    D. giấm ăn
Câu 23: Cho 8,9 gam alanin (CH3CH(NH2)COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu dược là
A. 30,9 gam.    B, 11,1 gam,    C. 11,2 gum,    D. 31,9 gain,
Câu 24: Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chưa m gam muối. Gía trị của m là:
A. 16,8.    B, 22,6.    C.20,8.    D. 18,6,
Câu 25: Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Saccarozo khi bị thủy phân trong mồi trường axit chỉ tạo thành glucozơ
B. Tinh bột là polime thiên nhiên tạo bởi các gốc & alpha;-glucozơ.
C. Xenlulozơbị thủy phân hoàn toàn trong mỏi trường kiềm,
D. Glucozo thuộc loại hợp chất đa chức.
Câu 26: Lên men m gam glucozo để tạo thành ancol Otylie (hiệu 8 uất phản ứng bảng 75%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 18,0.    B. 22,2.    C. 54,0.    D, 9,0.
Câu 27: Hiđro hoá m gam glucozo, thu được 18,2 gam sobitol (hiệu suất phán ứng là 80%). Giá trị của m là
A. 22,5.    B. 18,0,    C. 18,2.    D. 14,4.
Câu 28: Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH. CH3N2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A.2.    B.4.    C. 3.    D. 1.
Câu 29: Ba chất hữu Cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phùn tử C2H4O2 có các tính chất sau :
- X tác dụng với Na2CO giải phóng CO2.
- Y tác dụng với Na và tham gia tráng bạc.
- Z tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Z có nhiệt độ sổi cao hơn X.
B. Hiđro hoá Y thu được ctylen glicol.
C. z không tham gia tráng bạc.
D. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức.
Câu 30: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axctat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là :
A. (1), (2), (3).    B. (1), (3), (4).    C. (2), (3), (5).    D. (3), (4), (5).
Hướng dẫn giải và Đáp án
21-A
22-D
23-B
24-C
25-B
26-A
27-A
28-A
29-B
30-B
Câu 23:
Câu 24:

=> m=0,1.97+0,1.111=20,8
Câu 26:
nCO2=nCaCO3=0,15 mol

Câu 27:
C6H12O6 + H2 → C6H14O6

Câu 29:
X: CH3COOH ; Y: HOCH2CHO; Z: HCOOCH3
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM