Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 1 (Phần 2)

Câu 11: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?
A. C2H5NH2    B. H2NCH2COOH
C. CH3COOC2H5    D. HCOONH4
Câu 12: Hợp chất nào dưới đây khống làm đổi màu giấy quý tím ẩm ?
A. H2NCH2COOH    B. CH3COOH    C. NH3    D. CH3NH2
Câu 13: Protein có phản ứng màu biure với
A.NaOH.    B. Ca(OH)2.    C. KOH,    D.Cu(01%)
Câu 14: Polime nào dưới đây được điều ché bằng phản ứng trùng ngưng ?
A. nilon-6,6    B. poli(vinyl clorua)
C. polietilen    D. polistiren
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axít béo,
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước,
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng híđro khí đun nóng có xúc tác Ni.
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm,
Câu 16: Số hợp chất đơn chức là đồng phân cấu tạo của nhau ứng vớí công thức phấn tử C4H8O2 và đều tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na là
A.2.    B. 5.    C. 3.    D.4
Câu 17: Khi xà phòng hoá triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat, natri panmítat. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn tính chất trên của X là
A. 2.    B. 1.    C.3.    D. 4,
Câu 18: Cho este đơn chức X có tỉ khối so với hiđro bẳng 44 tác đựng vừa đủ với 120 gam NaOH 4% thu được 5,52 gam ancoi Y và m gam muối, Giá trị của m là
A.9,84.    B. 11,26.    C. 9,56.    D. 11,87.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X no, đơn chức, mạch hở cẩn 3,92 lít O2 (đktc), thu được 3,36 lít CO2 (đktc). số đồng phân của cstc X lả
6..    B. 2.    C, 8.    D. 4,
Câu 20: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là
A. axit glutaric.    B. axit glutamic,
C. axit pentanđioic.    D. axit a-aminocaproíc,
Hướng dẫn giải và Đáp án
11-B
12-A
13-D
14-A
15-A
16-D
17-C
18-A
19-B
20-B
Câu 18:
MX= 44.2 = 88;
Bảo toàn khối lượng : m = 88.0,12 + 0,12.40 – 5,52 = 9,84 gam
Câu 19:
nH2O = nCO2 = 0,15 mol; nO2 = 0,175 mol
Đặt este: CnH2nO2
Bảo toàn O: 2nCnH2nO2+2nO2=2nCO2+nH2O => nCnH2nO2=0,05 mol
Bảo toàn C: 0,05n = 0,15 => n = 3
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM