Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 2 (Phần 1)

Câu 1: Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO cho khí CO dư đi qua A nung nóng phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn B hòa tan 13 vào dung dịch NaOH dư dược dung dịch C và chất rắn D. Chất rắn D gồm:
A, MgO, Fe, Cu,     B Mg, Fe, Cu,
C, Al2O3, MgO, Fe, Cu,    D, MgO, Fe3O4, Cu,
Câu 2: Cho các chất etyl axctat, alanin, ancol benzylic, axít acrylic, phenol, phenylamoni clorua, metyl arnin, p-creol. Số chất tác dụng được với dung địch NaOH trong điều kiện thích hợp là:
A. 3,    B. 5,    C.4.    D.6
Câu 3: Cho từ từ dung dịch chứa 0,015 mol HCl vào dung dịch chứa a mol K2CO3 thu được dung dịch X (không chứa HCl) và 0,005 mol CO2, Nếu cho từ từ dung dịch chứa a mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,015 mol HCl thì số mol CO2 thu được là:
A. 0,005    B. 0,0075    C. 0,015    D. 0 01
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 42 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch V và hỗn hợp gồm 0,14 mol N2O và 0,14 mol NO, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 143,08 gam hỗn hợp muối, số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là:
A. 0,49 mol.    B. 0,42 mol,    C. 0,30 mol    D. 0,35 mol.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no, mạch hở, đơn chức (thuộc dãy đồng đẳng của axil acrylic) thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O, Giá trị của m là:
A. 4.    B. 3,44,    C. 7,44,    D. 1,72,
Câu 6: Nếu phân loại theo cách tổng hợp, thì polime nào sau đây cùng loại với cao su buna ?
A . Tơ lapsan
B. Nilon-6,6
C. Poli(vinyl axetat)
D. Nhựa phenol-fomanđehit
Câu 7: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit ?
A. Tinh bột, xenlulozo, mantozo, chất béo, etylen glicol
B. Tinh bột, xenlulozo, saccaroza, glucozo, protein
C. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo, protein, chất béo
D. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo, fructozo, poli(vinyl clorua)
Câu 8: Cho một mẫu kim loại Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là:
A. 300 ml.    B. 150 ml    C. 60 ml    D. 75 ml
Câu 9: Cho 0,1 mol a-amino axit phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng vừa hết 600 ml dung dịch NaOH 0,5M. Số nhóm -NH2 và -COOH của α-amino axit lần lượt là:
A. 3 và 1.    B. 1 và 3.    C. 1 và 2.    D. 2 và 1.
Câu 10: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-D
3-B
4-A
5-B
6-C
7-C
8-D
9-C
10-D
Câu 2:
Etyl axetat, alanin, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, p-crezol
Câu 3:
khi cho HCl từ từ vào dung dịch K2CO3, xảy ra lần lượt các phản ứng:
Theo đề: 0,015 – a = 0,005
a = 0,01 mol
khi cho dung dịch K2CO3 vào HCl, xảy ra phản ứng:
Sau phản ứng K2CO3 dư
Câu 4:
Quá trình nhận e:
Nhận xét: trong hai quá trình trên có 1,96 mol H+ đã phản ứng, tức là 1,96 mol HNO3 đã tham gia phản ứng. Trong đó: có 0,42 mol NO3- đã bị khử
Suy ra 1,54 mol NO3- đã tạo muối
Xét thấy: mkim loại + mNO3- = 42 + 1,54.62 = 137,48 < 143,08 nên trong hỗn hợp muối tạo thành có NH4NO3
mNH4NO3 = 143,08 – 137,48 = 5,6 gam => nNH4NO3 = 0,07 mol
Ta có:
Số mol NO3- bị khử là : 0,07 + 0,28 + 0,14 = 0,49 mol
Câu 8:
Phản ứng: M + nH2O → M(OH)n + n/2 H2
Nhận xét: nOH- = 2nH2
Do đó: ta tính được nOH- = 2nH2 = 0,3 mol
Từ phản ứng trung hoà: nOH- = nH+ = 0,3 mol
Thể tích H2SO4 2M cần dùng là 75 ml
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM