Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 9: Amin

Câu 1: Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là
A. CnH2nN.     B. CnH2n+1N.
C. CnH2n+3N.     D. CnH2n+2N.
Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?
A. (CH3)3N.     B. CH3NHCH3.
C. CH3NH2.     D. CH3CH2NHCH3.
Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?
A. phenylamin     B. metylamin
C. đimetylamin     D. trimetylamin
Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba ?
A.(CH3)3N     B. CH3-NH2
C. C2H5-NH2     D. CH3-NH-CH3
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là:
A. 2.    B. 3.     C. 4.     D. 5.
Câu 6: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:
A. 3.    B. 5.     C. 2.     D. 4.
Câu 7: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin nào sau đây thoả mãn tính chất của X ?
A. đimetylamin    B. benzylamin     C. metylamin     D. anilin
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ .?
A. anilin, metylamin, amoniac    B. anilin, amoniac, metylamin
C. amoniac, etylamin, anilin     D. etylamin, anilin, amoniac
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-C
3-C
4-A
5-C
6-D
7-D
8-B
Câu 5:
CH3CH2CH2NH2; CH3CH(CH3)NH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)3N
Câu 6:
CH3-C6H4-NH2(o,m,p); C6H5CH2NH2
Câu 9:
Câu 10:
Đặt công thức amin là: RNH2
MRNH2 = 59 => R = 59 -16 = 43 (C3H7)
Công thức amin: C3H7NH2 (2 cấu tạo bậc 1)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM