Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Câu 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protcin 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc ống nghiệm, quan sát thấy xuất hiện màu
A. tím.    B. xanh.    C. vàng,    D. đỏ.
Câu 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch anilin, nhỏ tiếp vào đó vài giọt dung dịch Br2. Quan sảt thấy xuất hiện kết tủa màu
A. tím.    B. xanh.    C. trắng    D. nâu đỏ.
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?
A. glyxin    B. phenylamin    C. metylamin    D. alanin
Câu 4: Lần lượt nhúng quỳ tím vào các dung dịch sau : propylamin, anilin, glyxin, lysin, axit glutamic, alanin. số trường hợp làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. 2    B. 1.    C. 3.    D. 4.
Câu 5: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở N bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch I2
Có màu xanh tím
Y
Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
Có màu tím
Z
AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng
Kết tủa màu tím
T
Nước Br2
Kết tủa trắng
Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
B. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
C. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
D. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-C
3-C
4-A
5-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM