Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14: Vật liệu polime

Câu 9: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?
A. tơ nilon-6/6    B. tơ nitron
C. tơ visco    D. tơ xenlulozơ axetat
Câu 10: Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenluloza ?
A. tơ tằm    B. tợ nilon-6,6    c. tơ visco    D. tơ capron
Câu 11: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. trùng hợp vinyl xianua
B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
C. trùng hợp metyl metacrylat
D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic
Câu 12: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.
D. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna ?
A. 2-metylbuta-l,3-đien    B. penta-l,3-đien
C. but-2-en    D. buta-l,3-đien
Câu 14: Cao su Buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp
A. butađien-1,3 và stiren.    B. butađien-1,3 và lưu huỳnh.
C. buten-2 và stiren.    D. butađien-1,3 và nitriri.
Câu 15: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,93% clo về khối lượng, trung bình 1 phân từ clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A.3.    B. 6.    C.5.    D. 4.
Hướng dẫn giải và Đáp án
Câu 16: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A.1.    B. 4.    C.3.    D. 2.
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-B
10-C
11-C
12-C
13-D
14-A
15-A
16-D
Câu 15:
C2kH3kCl- + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl
Câu 16:
C6H5CH(OH)CH3; C6H5CH2CH2OH.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM