Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 13: Đại cương về polime

Câu 1: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng
A. trùng hợp.    B. thủy phân.    C. xà phòng hoá.    D. trùng ngưng.
Câu 2: Chất nào sau đây khống có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?
A. propen    B. stiren    C.isopren    D. toluen
Câu 3: Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) ?
A. PE    B. amilopectin    C. PVC    D. nhựa bakelit
Câu 4: Polime nào sau đây được tổng họp bằng phản ứng trùng ngưng ?
A. poli(metyl metacrylat)    B. polistiren
C. poliacrilonitrin    D. poli(etylen terephtalat)
Câu 5: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên ?
A. polietilen    B. tinh bột
c. polistiren    D. xenlulozơ trinitrat
Câu 6: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào saụ đây ?
A. etylen glicol    B. etilen    C. glixerol    D. ancol etylic
Câu 7: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây ?
A. vinyl clorua    B. acrilonitrin    C. propilen    D. vinyl axetat
Câu 8: Polime có công thức : (CH2-CH(CH3) )nlà sản phẩm của quá trình trùng hợp monome nào sau đây ?
A. etilen    B. stiren    C. propilen.    D. butađien-1.,3
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-D
3-D
4-D
5-B
6-A
7-A
8-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM