Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ?
A. glyxin    B. metylamin    C. axit axetic    D. alanin
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2 ?
A. xenluloza    B. protein    C. chất béo    D. tinh bột
Câu 3: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ moi: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH tăng dần là
A. (3), (1), (2).
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (1).
D. (2), (1), (3).
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 5: Cho 24,25 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 33,38.    B. 16,73.    C. 42,50.    D. 13,12.
Câu 6: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 24 gam Gly, 26,4 gam Gly-Gly và 22,68 gam Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là:
A. 73,08.    B. 133,32    C. 66,42    D. 61,56
Câu 7: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH, thu được 26,55 gam muối, số nguyên tử hiđro trong phân tử X là:
A.9. B. 6.    C.7.    D. 8.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chi có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tì lệ mo : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 7,66 gam hồn hợp X cần 60 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hòan toàn 7,66 gam hỗn hợp X cần 6,384 lít O2 (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 26 gam.    B. 30 gam.    C. 40 gam.    D. 20 gam.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-B
3-D
4-A
5-C
6-C
7-C
8-A
Câu 5:
H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl
=> nHCl=2.0,25=0,5 mol
Bảo toàn khối lượng: m= 24,25 + 0,5.36,5 = 42,5 gam
Câu 6:
nGly-Gly-Gly-Gly=a mol
=>4a = 0,32 + 0,2.2 + 0,12.3=> a= 0,27
=> m = 0,27(75,4-18.3) =66,42 gam
Câu 7:
X: (H2N)nR(COOH)m ( 0,15 mol) => 0,15m = 0,3 => m= 2
=> R = 16n + 45.2 = 133
=> R +16n =43 => n=1; R = 27 (C2H3) => X: H2NC2H3(COOH)2
Câu 8:
nN=nH+=0,06 mol => mN=0,06.14=0,84 gam=>mO=3,2 gam
mX = 12nCO2 + 2nH2O + 3.,2 + 0,84 = 7,66 gam => 12nCO2 + 2nH2O = 3,62 (1)
Bảo toàn khối lượng : 44nCO2 + 18nH2O + 0,84 = 7,66 + 0,285.32
=> 44nCO2 + 18nH2O = 15,94 (2)
(1),(2) =>nCO2 = 0,26 mol=> m = 0,26.100 = 26 gam
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM