Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 10: Amino axit

Câu 1: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức
A. cacboxyl và hiđroxyl.    B. hiđroxyl và amino,
C. cacboxyl và amino.     D. cacbonyl và amino.
Câu 2: Công thức của glyxin là
A. CH3NH2.     B. H2NCH(CH3)COOH,
C. H2NCH2COOH.    D. C2H5NH2.
Câu 3: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là
A. 2 và 2.    B. l và 2.    C 2 và l.     D. 1 và 1.
Câu 4: Số đồng phân cấu tạo của amino axit ứng với công thức phân tử C3H7O2N là
A.2.    B. 4.    C. 3.    D. 1.
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo của amino axit ứng với công thức phân tử C4H9NO2 là
A. 3.    B.4.    C, 5.    D. 6.
Câu 6: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh ?
A. dung dịch alanin    B. dung dịch glyxin
C. dung dịch lysin    D. dung dịch valin
Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng ?
A. axit a-aminopropionic    B. axit a,e-điaminocaproic
C. axit a-aminoglutaric    D. axit aminoaxetic
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất lỏng.
B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt,
C. Amino axit thuộc loại họp chất hữu cơ tạp chức.
D. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các p-amino axit.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-C
3-B
4-A
5-C
6-C
7-C
8-C
Câu 5:
H2NCH2CH2CH2COOH; CH3CH(NH2)CH2COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH; H2NCH(NH3)CH2COOH; (CH3)2C(NH2)COOH
Câu 8:
– Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất rắn
- Thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic
- Các amino axit thiển nhiên hầu hết là các α- amino axit
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM