Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 2)

Câu 23: căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế lớn của vùng Bắc Trung Bộ có quy mô là
A. Trên 100 nghìn tỉ đồng      B. Từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng
C. Từ 10 đến 15 nghìn tỉ đồng      D. Dưới 10 nghìn tỉ đồng

Câu 24: căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, số lượng các trung tâm kinh tế ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. 2      B. 3
C. 4      D. 5
Câu 25: căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô ( năm 2007) là:
A. Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nha Trang
B. Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha TRang
C. Hà Nội , Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hóa
D. Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang , Thanh Hóa
Câu 26 : căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, tính có GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) thấp nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
A. Bắc Giang      B. Phú Thọ
C. Quảng Ninh      D. Lào Cai
Câu 27: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, tính có GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:
A. Tây Ninh      B. Bình Phước
C. Bình Dương      D. Đồng Nai
Câu 28: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ
A. Cầu Treo       B. Bờ Y
C. Lao Bảo      D. Cha Lo
Câu 29 : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) của các tỉnh Bắc Trung Bộ là :
A. Dưới 6 triệu đồng      B. Từ 6 đến 9 triệu đồng
C. Từ 9 đến 12 triệu đồng      D. Từ 12 đến 15 triệu đồng
Câu 30: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu duy nhất ở vùng Tât Nguyên ( năm 2007) là :
A. Cầu Treo      B. Bờ Y
C. Lao Bảo      D. Cha Lo
Câu 31: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) ở mức thấp nhất của nước ta ( dưới 6 triệu đồng) đều phân bố ở:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên      D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 32: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu vực kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long
A. Đinh An      B. Nhơn Hội
C. Phú Quốc      D. Năm Căn
Câu 33: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu vực kinh tế cửa khẩu ( năm 2007)?
A. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long
C. Đông Nam BỘ, đồng bằng sông Cửu Long
D. Đồng Bằng sông Hồng, duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 34: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, số lượng các tỉnh có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển ở nước ta là
A. 3      B. 4
C. 5      D. 6
Đáp án
Câu
23
24
25
26
27
28
Đáp án
D
B
D
C
A
B
Câu
29
30
31
32
33
34
Đáp án
B
B
A
B
D
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM