Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1

Câu 1. Cho các đặc điểm sau:
(1) cần ít phôtôn ánh sáng để cố định 1 gam phân tử CO2
(2) quang hợp xảy ra ở nồng độ COthấp hơn so với thực vật C3
(3) sử dụng nước một cách chọn lọc hơn thực vật C3
(4) đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3
(5) sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3

Thực vật C4 có những lợi thế nào?
A. (1) và (2)       B. (4) và (5)
C. (2) và (3)       D. (3) và (4)
Câu 2. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng vì chúng
A. cần cho một số pha sinh trưởng
B. được tích lũy trong hạt
C. tham gia vào hoạt động của các enzim
D. có trong cấu trúc của tất cả các bào quan
Câu 3. Những phát biểu nào dưới đây phù hợp với các đặc điểm của nhóm thực vật C3 và C4?
(1) chất nhận COđầu tiên trong quang hợp là RiDP
(2) điểm bão hòa ánh sáng gần bằng ánh sáng mặt trời toàn phần
(3) cường độ quang hợp không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxi
(4) điểm bão hòa ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần
(5) điểm bù COtừ 30 - 70 ppm
(6) lục lạp xuất hiện ở cả tế bào thịt lá và tế bào bao bó mạch
(7) perôxixôm có liên quan đến quang hợp
(8) có nhu cầu nước cao trong quá trình sinh trưởng và phát triển
Phương án trả lời đúng là:
A. thực vật C3 : (1), (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (2), (3) và (6)
B. thực vật C3 : (2), (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (1), (3) và (6)
C. thực vật C3 : (4), (5), (7) và (8) ; thực vật C4 : (1), (2), (3) và (6)
D. thực vật C3 : (2), (4), (6) và (7) ; thực vật C4 : (1), (3), (5) và (8)
Câu 4. Một cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín được chiếu sáng. Nồng độ COsẽ
A. không thay đổi
B. giảm đến điểm bù của cây C3
C. giảm đến điểm bù của cây C4
D. tăng
Câu 5. Điều không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định CO
A. đều diễn ra vào ban ngày
B. tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình)
C. sản phẩm quang hợp đầu tiên
D. chất nhận CO2
Câu 6. Chu trình cố định COở thực vật CAM diễn ra như thế nào?
A. giai đoạn đầu cố định COvà cả giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin đều diễn ra vào ban ngày
B. giai đoạn đầu cố định COvà cả giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin đều diễn ra vào ban đêm
C. giai đoạn đầu cố định COdiễn ra vào ban đêm, còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin đều diễn ra vào ban ngày
D. giai đoạn đầu cố định COdiễn ra vào ban ngày, còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin đều diễn ra vào ban đêm
Câu 7. Sự hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là
A. tăng cường khả năng quang hợp
B. hạn chế sự mất nước
C. tăng cường sự hấp thụ nước của rễ
D. tăng cường COvào lá
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không đúng với chu trình Canvin?
A. cần ADP
B. giải phóng ra CO2
C. xảy ra vào ban đêm
D. tạo ra C6H12O6
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
A
C
A
C
B
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM