Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2

Câu 1. Kỹ thuật giâm cành gồm các bước sau
⦁ khi rễ cây mọc nhiều và đủ dài ở các cảnh giâm, chuyển cây vào vườn ươm
⦁ cắt vát, tránh dập nát từng đoạn 10 - 15cm các cành bánh tẻ
⦁ khi cây đã đủ rễ và lá, đưa cây vào trồng đại trà
⦁ cành đã cắt có thể cắm trực tiếp hoặc xử lý bằng chất kích thích ra rễ, sau đó cắm vào nền giâm

Thứ tự đúng là:
A. (1) → (4) → (2) → (3)
B. (2) → (4) → (1) → (3)
C. (4) → (2) → (1) → (3)
D. (4) → (2) → (3) → (1)
Câu 2. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy mô thực vật là
A. tính toàn năng của tế bào
B. khả năng phân hóa của tế bào
C. khả năng chuyển hóa của tế bào
D. khả năng cảm ứng của tế bào
Câu 3.Ở động vật, sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn giống nhau ở điểm
A. đều không qua giai đoạn lột xác
B. con non các con trưởng thành
C. con non giống con trưởng thành
D. đều phải qua giai đoạn lột xác
Câu 4. Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái khác sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở điểm
A. không phải qua giai đoạn lột xác
B. con non giống con trưởng thành
C. phải qia giai đoạn lột xác
D. con non các con trưởng thành
Câu 5. Hạt bao gồm
A. vỏ hạt và nội nhũ B. vỏ hạt và hạt
C. nội nhũ và phôi nhũ D. nội nhũ và phôi
Câu 6. Ong đực có bộ nhiễm sắc thể là
A. n B. 4n C. 2n D. 3n
Câu 7. Cho các hình thức sinh sản sau đây:
⦁ Giâm hom sắn → mọc cây sắn
⦁ Tre, trúc nảy chồi → mọc cây con
⦁ Gieo hạt mướp → mọc cây mướp
⦁ Từ củ khoai lang → mọc cây khoai lang
Những hình thức sinh sản sinh dưỡng là:
A. (1) và (2) B. (2)
C. (1), (2) và (4) D. (2), (3) và (4)
Câu 8. Điều không đúng khi nói về thụ tinh kép ở thực vật có hoa:
⦁ nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi
⦁ nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi
⦁ nhân dinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi
⦁ nhân sinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi
Phương án trả lời đúng là:
A. (1) và (3) B. (1) và (2)
C. (2) và (4) D. (1) và (4)
Câu 9. Quả được hình thành từ
A. bầu nhụy B. noãn đã được thụ tinh
C. noãn D. bầu nhị
Câu 10. Thụ tinh chéo tiến hóa hơn thụ tinh vì
A. tự tình diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp
B. ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ hai nguồn gốc bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn
C. tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chèo có sự tham gia của giới đực và giới cái
D. tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, còn thụ tinh chéo không cần nước
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
A
D
A
D
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
A
C
D
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM