Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124

Bài 53 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Giai-Bai-tap-53-den-59-SGK-Toan-Lop-6-trang-124
Hướng dẫn giải chi tiết:

Vẽ hình:

Vì M, N nằm trên tia Ox mà OM = 3cm < ON = 6cm nên M nằm giữa hai điểm O và N.

Ta có: OM + MN = ON suy ra MN = ON - OM = 6 - 3 = 3cm.

Ta thấy: OM = 3cm = MN nên OM = MN

Bài 54 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Vẽ hình:

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
- Vì A, B nằm trên tia Ox mà OA (= 2cm) < OB (= 5cm) nên A nằm giữa O và B.

Ta có: OA + BA = OB suy ra BA = OB - OA = 5 - 2 = 3cm

- Vì B, C nằm trên tia Ox mà OB (= 5cm) < OC (= 8cm) nên B nằm giữa O và C.

Ta có: OB + BC = OC suy ra BC = OC - OB = 8 - 5 = 3cm

Ta thấy BA = 3cm; BC = 3cm nên BA = BC.

Bài 55 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tish OB. Bài toán có mấy đáp số?

Hướng dẫn giải chi tiết:

Có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: A nằm giữa O và B

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Ta có: OB = OA + AB = 8 + 2 = 10cm

- Trường hợp 2: B nằm giữa O và A

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Ta có: OB + AB = OA suy ra OB = OA - AB = 8 - 2 = 6cm

Vậy bài toán có hai đáp số là 10cm và 6cm.

Bài 56 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a)

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Trên tia AB có hai điểm B, C mà AC = 1cm < AB = 4cm nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC + CB = AB suy ra CB = AB - AC = 4 - 1 = 3cm

b)

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Do đó: CD = CB + BD = 3 + 2 = 5cm

Bài 57 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Lời giải

a)

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Vì điểm B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC

suy ra AB = AC - BC = 5 - 3 = 2cm

b) Tia đối của tia BA là tia BC

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
Trên tia BC có hai điểm C, D mà BC = 3cm < BD = 5cm nên C nằm giữa hai điểm B và D.

Do đó: BC + CD = BD suy ra CD = BD - BC = 5 - 3 = 2cm

Ta thấy: AB = 2cm = CD nên AB = CD.

Bài 58 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Vẽ đoạn thẳng AB dài 3,5 cm. Nêu cách vẽ.

Lời giải

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124
+ Lấy điểm A bất kì trên mặt phẳng giấy.

+ Đặt thước sao cho vạch số 0 trùng với điểm A. Tại vạch 3,5cm đánh dấu điểm B.

+ Nối đoạn thẳng AB ta được đoạn AB = 3,5cm cần vẽ.

Bài 59 (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1):

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Lời giải

Vẽ hình:

Giải Bài tập 53 đến 59 SGK Toán Lớp 6 trang 124

- Vì cả 3 điểm M, N, P đều nằm trên tia Ox mà OM = 2cm < ON = 3cm < OP = 3,5cm nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

(Với bài này các bạn không cần phải lý luận dài dòng để suy ra tia đối, cứ theo phần Nhận xét ở trang 123 SGK Toán 6 tập 1 là được).CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM