Mã và thông tin Trường Sĩ quan Pháo binh

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Sĩ quan Pháo binh
Ký hiệu:         PBH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:         0433.930.194
Website:         www.tsqpb.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh); có đủ tiêu chuẩn, được đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội;
Trường hợp đơn vị có nhiều quân nhân đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội, phải ưu tiên quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Ban Tuyển sinh quân sự đơn vị tổ chức kiểm tra, sơ tuyển chặt chẽ, lựa chọn số quân nhân có chất lượng tốt đi dự thi để xét tuyển vào các trường Quân đội;
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký xét tuyển không hạn chế.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển thí sinh nam trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD & ĐT.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành học
Mã ngành
Môn thi/Xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự


152
* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
52860204
Toán, Lý, Hóa
152
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc


106
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam


46

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
a) Trên cơ sở ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Nhà trường xây dựng phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Pháo binh và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Khi có quyết định phê duyệt phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Nhà trường.
b) Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Về hồ sơ đăng ký xét tuyển
   + Các trường trong Quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển) để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký;
   + Trong xét tuyển đợt 1: Nhà trường chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào Nhà trường. Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.
   + Trường hợp thí sinh không gửi đủ hồ sơ xét tuyển về Nhà trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào Nhà trường đã sơ tuyển;
   + Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển vào Nhà trường, nhưng không nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào Nhà trường.
   + Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển đợt 1
   + Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Nhà trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Pháo binh và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng;
   + Sau khi có thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Nhà trường nhập lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh trúng tuyển để hệ thống tự động loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh được dự kiến trúng tuyển nhiều nguyện vọng;
   + Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Nhà trường, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển bổ sung
   + Nhà trường khi tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải bảo đảm tỷ lệ vùng, miền;
   + Việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung vào Nhà trường: Chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học hệ quân sự trong các trường trong Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Nhà trường, đã tham dự Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung và chỉ được xét tuyển khi Nhà trường còn chỉ tiêu tuyển sinh;
   + Xét tuyển bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; Nhà trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
* Tiêu chí 1:
Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, Nhà trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:
Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
* Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:
Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
7. Tổ chức tuyển sinh
- Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các địa phương: Từ ngày 01/3 đến trước ngày 25/4/2017.
- Thời gian đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017.
8. Chính sách ưu tiên
a) Chính sách ưu tiên đối tượng
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017.
b) Chính sách ưu tiên theo khu vực
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017.
c) Chính sách ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng
- Đối tượng ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng.
- Chỉ tiêu: Tổng chỉ tiêu: 152
   + Miền Bắc: 106
   + Miền Nam: 46
* Ưu tiên tuyển thẳng, xét tuyển thẳng:
- Đối tượng 1: Miền Bắc: 05; Miền Nam: 02
- Đối tượng 2: Miền Bắc: 03; Miền Nam: 01
- Phương thức xét tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, thí sinh cần tới Ban Tuyển sinh quân sự đơn vị (đối với quân nhân); Ban Tuyển sinh quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (đối với thanh niên ngoài Quân đội), để được hướng dẫn chi tiết khi kê khai hồ sơ đăng ký sơ tuyển.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM