Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 12

Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 12


Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
A
D
A
C
D
B
B
A
D
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
D
B
D
C
A
B
B
C
A
D
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
A
A
C
B
B
B
C
B
D
C

Câu 6: D
x = –4cos5πt = 4cos(5πt + π) (cm)
Câu 7: B
Câu 8: B
Câu 14: C
Câu 15: A
Câu 16: B
Câu 19: A
Câu 20: D
Câu 21: A
f = np = 60 Hz
Câu 22: A
d2-d1=3=λ ⇒ tại M có cực đại giao thoa với biên độ 2 + 2 = 4 mm.
Câu 23: C
s = 4A = 40 cm
Câu 24: B
Câu 25: B
Câu 27: C
Câu 28: B
Câu 29: D
Câu 30: C
ω2 A22 x2+v2⇒v=80 cm/s
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM