Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1

Câu 7: Tìm m để hàm số y = -x3 + (2m - 1)x2 + (m - 2)x - 2 có cực đại và cực tiểu

Câu 8: Tìm m để hàm số y = -x4 +2(2m - 1)x3 + 3 có đúng một cực trị
Câu 9: Tìm m để hàm số y = x3 - 2mx2 + m2x - 2 đạt cực tiểu tại x = 1
A. m = -1    B. m = 1   C. m = 2    D. m = -2
Câu 10: Đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 2 có hai cực trị nằm trên đường thẳng song song với đường thẳng nào dưới đây?
A. y = -8x - 1    B. y = -8x + 1    C. y = -24x - 3    D. y = -x/8 + 1
Câu 11: Gọi x1,x2 là hai điểm cực trị của y = x3 - 3mx2 + 3(m2 - 1)x m3 + m .
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. 6   B. 3√2   C. -3√2   D. -6
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-C
8-C
9-B
10-B
11-D
12-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM