Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4

Câu 1: Phần thực, phần ảo của tổng hai số phức z1 = 3i + 5, z2 = 4 - 7i là
A. 9 và -4   B. 7 và -2   C. 9 và -4i    D. 7 và -2i.
Câu 2: Môđun của tổng hai số phức z1 = 1 + 6i và z2 = 2 - 5i là:
A. 32   B. 4   C. √10   D. 2√2
Câu 3: Môđun của hiệu hai số phức z1 = 3 + 5i và z2 = -1 + 2i là:
A. 3   B. 5   C. √7    D. 7.
Câu 4: Giá trị của biểu thức T = i2016 + i216 + i16 + i6 + 1 ta có
A. 3 B. 4   C. 5    D. 6.
Câu 5: Tích của hai số phức z1= -5 + 6i, z2 = 1 - 2i là:
A. - 5 - 12i    B. 7 + 16i   C. -5 + 12i    D. 7 - 16i
Câu 6: Số phức z thỏa mãn
A. z = 4 - 3i   B. z = 4 + 3i    C. z = -4 - 3i    D. z = -4 + 3i
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-C
3-B
4-A
5-B
6-D
Câu 4:
Ta có i2 = -1, i4 = 1. Do đó
T = (i4)504 + (i4)54 + (i4)4 + (i2)3 + 1 = 1 + 1 + 1 - 1 + 1 = 3
Câu 6:
Ta có (1 + 2i)3 = 1 + 6i + 12i2 + 8i3 = 1 + 6i - 12 - 8i = -11 - 2i. Do đó:
Vậy: z = -4 + 3i
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM