Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 2)

Câu 7: Tìm nguyên hàm
với a ≠ 0 ta được kết quả:
Câu 8: Cho biết

thì giá trị của
A. Chưa xác định được     B. 12
C. 3     D. 6.
Câu 9: Giả sử rằng
Khi đó giá trị của a+b là:
Câu 10: Tìm I = ∫lnxdx .
A. I = xlnx - x + C    B. I = xlnx + C
C. I = xlnx + x + C    D. I = 1/x + C
Câu 11: Kết quả của
A. 3 - 3√2     B. 3√2 - 1     C. 3(√2 - 1)     D. 2(√3 - 1)
Câu 12: Kết quả của
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-A
8-B
9-B
10-A
11-C
12-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM