Đề kiểm tra chương 3 (phần 3)

Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là x + y - 2z = 0; 2x + (m2 - m)y - 4z + 2m2 - 2m - 4 = 0, trong đó m là tham số. Tìm m để hai mặt phẳng (P) và (Q) song song
A. m=1 hoặc m=-2   C. m=-2
B. m=1    D. Không có m thỏa mãn bài toán
Câu 16: Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:
Câu 17: Tìm tất cả các giá trị của a để hai đường thẳng sau cắt nhau: d1: x = 1 + at, y = t, z = -1 + 2t, d2: x = 1 + t', y = 2 - 2t', z = 3 + t'
A. a > 0   B. a ≠ 4/3   C. a = 0    D. a ≠ 0
Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 4 và mặt phẳng (P): 3x - 4y - 4 = 0 . Có bao nhiêu đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P), đi qua điểm M(0;-1;2) và tiếp xúc với mặt cầu (S)
A. 0   B. 1   C. 2   D. Vô số
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(3;1;-1), B(1;1;1), C(2;1;0), D(-3;5;1). Có bao nhiêu mặt phẳng đồng thời cách đều cả bốn điểm A, B, C, D?
A. 0   B. 4   C. 7   D. Vô số
Câu 20: Cho các số a, b, c, m, n, p thay đổi nhưng luôn thỏa mãn các điều kiện: a2 + b2 + c2 + 4a - 2b - 4c ≤ 0 và 2m + 2n - p - 11 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = (a - m)2 + (b - n)2 + (c - p)2
A. 0   B. 4   C. 2   D. 9
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-D
16-A
17-C
18-A
19-D
20-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM