Đề kiểm tra chương 3 (phần 1)

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (x; y; z), u' = (x'; y'; z') . Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ
Tọa độ của vectơ:
A. (-3;4;4)   B. (-3;4;-2)   C. (9;4;4)   D. Đáp án khác
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(x0; y0; z0) với x0, y0, z0 ≠ 0. Gọi M1, M2, M3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các trục Ox, Oy, Oz. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
B. M1(x0; 0; 0), M2(0; y0; 0), M3(0; 0; z0)
C. OM ≤ OM1 + OM2 + OM3
D. Mặt phẳng (M1M2M3) đi qua điểm M
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 1), B(0; 1; 2). Với những giá trị nòa của m thì điểm C(0;0;m) nằm trên đường thẳng AB
A. m = 1   B. m = 2   C. m = 0   D. Không tồn tại m
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A(1; 0; 0), B(2; 0; 0), D(1; 2; 0), A'(1; 0; 2). Gọi I là tâm của hình hộp. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) đi qua bốn điểm O, A(-4;0;0), B(0;2;0), C(0;0;-4). Phương trình của mặt cầu (S) là:
A. x2 + y2 + z2 + 2x - y + 2z = 0    C. x2 + y2 + z2 - 4x + 2y - 4z = 0
B. x2 + y2 + z2 + 4x + 2y + 4z = 0   D. x2 + y2 + z2 + 4x - 2y + 4z = 0
Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;3) và chứa trục Ox. Phương trình của mặt phẳng (P) là:
A. x + 2y + 3z - 14 = 0   C. 2x - y = 0
B. 3y - 2z = 0   D. 3x - z = 0
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-D
4-D
5-B
6-D
7-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM