Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 4)

Câu 19: Giải bất phương trình
Câu 20: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số
A. (0; e)   B. (-∞; e)    C. (0; 1)   D. (1; +∞)
Câu 21: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Câu 22: Biết rằng 2.4x + 6x = 9x và x = log2/3a . Tìm giá trị của a
A. 1/2    B. 2/3     C. 2   D. 3/2
Câu 23: Tính (log2x)2 , biết rằng log2(log8x) = log8(log2x)
A. 27     B. 1/27    C. 3√3    D. 1/3√3
Câu 24: Cho hai số x, y thỏa mãn đồng thời
Tính xy
A. -4   B. 4   C. 12    D. 12/5
Câu 25: Khối lượng của một chất phóng xạ giảm theo thời gian t (tính bằng ngày) theo công thức
trong đó m0 là khối lượng của chất đó tại thời điểm được chọn làm mốc thời gian. Hỏi sau thời gian bao lâu thì khối lượng của chất phóng xạ đó bằng 1/4 khối lượng ban đầu?
A. 69 ngày    B. 138 ngày   C. 276 ngày   D. 414 ngày
Hướng dẫn giải và Đáp án
19-C
20-C
21-D
22-A
23-A
24-B
25-C
Câu 19:

Câu 20:
Tập xác định: D = (0; +∞)
y' ≥ 0 <=> lnx ≤ 1 <=> 0 ≤ x ≤ e
Từ bảng xét dấu của y’ ta thấy hàm số đồng biến trên (0 ;1)
Câu 21:
Câu 22:
2.4x + 6x = 9x <=> 2.22x + 2x.3x - 32x = 0
Câu 23:
log2(log8x) = log8(log2x)

(vì log2x > 0 để hệ thức đã cho có nghĩa) => (log2x)3 = 27
Câu 24:
Từ đó tìm được x = 4, y = 1 => xy = 4
Câu 25:
Ta có:


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM