Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 1)

Câu 1: Rút gọn biểu thức
Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai?
A. log1 = ln1    C. 10(log5) = log50
B. log100 + 3 = log105   D. log100 + log0,01 = 0
Câu 3: Tính giá trị biểu thức
A. -1    B. 1   C. 10   D. 1/10
Câu 4: Giải phương trình 1000000x = 10
A. x = log6   B. x = 1/5    C. x = 1/6   D. x = -6
Câu 5: Cho phương trình log5(x + 4) = 3 . Nghiệm của phương trình này nằm trong khoảng nào sau đây?
A. (100; 125)   B. (10; 20)   C. (200; 250)   D. (125; 150)
Câu 6: Giải bất phương trình
A. -2 ≤ x ≤ -1    C. x ≤ -2 hoặc x ≥ -1
B. 1 ≤ x ≤ 2    D. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-B
3-D
4-C
5-A
6-B
Câu 4:
1000000x = 10 <=> 106x = 10 <=> 6x = 1 <=> x = 1/6
Câu 5:
PT <=> x + 4 = 53 = 125 <=> x = 121
Câu 6:
<=> x2 + 1 ≤ 3x - 1 (vì (3/7) < 1) <=> x2 - 3x + 2 ≤ 0 <=> 1 ≤ x ≤ 2
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM