Đề kiểm tra chương 1 (phần 3)

Câu 15: Tính thể tích hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật, A’AB là tam giác đều, hình chiếu của A’ lên (ABCD) trùng với trung điểm của AC, BC = a, AB = √3a
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hình chiếu của S lên đáy trùng với trung điểm của AB. Tính khoảng cách h từ A đến mặt (SCD), biết rằng thể tích của hình chóp S.ABCD bằng
Câu 17: Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C' có A’BC là tam giác đeuf cạnh bằng a, ABC là tam giác cân tại A, hình chiếu của A’ lên (ABC) trùng với trung điểm của BC, góc giữa A’A và (ABC) bằng 60o
Câu 18: Tính thể tích V của khối chóp lục giác đều có đáy nội tiếp đường tròn bán kính r, mặt bên tạo với đáy một góc bằng 60o
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, ABCD là hình thoi cạnh bằng 2a, góc BAD = 120o. Biết thể tích của hình chóp bằng 2a3√3/3 . Hãy tính khoảng cách h từ A đến mặt (SBD)
Câu 20: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách h từ M đến mặt phẳng (AB’C)
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-B
16-D
17-A
18-C
19-B
20-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM