Đề kiểm tra chương 1 (phần 2)

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, góc BAC = 120o . Hình chiếu của S lên (ABC) trùng với trung điểm của BC. Tính thể tích V của hình chóp, biết rằng SA = 2a và SA tạo với đáy một góc bằng 45o
Câu 9: Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, SA vuông góc với đáy, AB = a, BC = a√3, AC = 2a , SC tạo với đáy một góc 45o
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a, (SAB)⊥(ABC), tam giác SAB cân ở S, mặt (SBC) tạo với đáy một góc bằng 60o . Tính thể tích V của hình chóp đó.
Câu 11: Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SAB là tam giác đều cạnh bằng 2a và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt bên (SDC) tạo với đáy một góc bằng 60o
Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân ở B, AB = a, SA = a√2 và SA vuông góc với đáy. Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc SC, (P) cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Tính thể tích V của hình chóp S.ANM
Câu 13: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Lấy M trên AB sao cho MB = 2MA. Tính thể tích V của hình chóp M.BC’D
Câu 14: Tính thể tích V của hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = a√3 , AC=2a, mặt phẳng (A’BC) tạo với đáy một góc 60o
A. V = a3    B. V = 2a3   C. V = 3a3    D. V = 8a3
Hướng dẫn giải và Đáp án
8-A
9-D
10-B
11-B
12-C
13-A
14-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM