Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)

1. Số liên kết hiđrô

   - Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.
   - Đột biến thay thế:
   • Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1

   • Thay 1 cặp G – X thành 1 cặp A – T: Hđb = H – 1.
   - Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit:
   • Mất 1 cặp A – T: Hđb = H – 2.
   • Mất 1 cặp G – X: Hđb = H – 3.
   - Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit:
   • Thêm 1 cặp A – T: Hđb = H + 2
   • Thêm 1 cặp G – X: Hđb = H + 3.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM