Chọn giống bằng công nghệ gen

1. Khái niệm công nghệ gen
   - Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.
2. Quy trình
   Quá trình thực hiện gồm 3 giai đoạn:
   - Giai đoạn 1: Tạo ADN tái tổ hợp
   • Tách ADN khỏi tế bào cho và tách thể truyền, thể truyền thường sử dùng là plasmit hoặc virut
   • Cắt ADN của tế bào cho và mở vòng thể truyền.
   • Dùng enzim nối để nối đoạn ADN vừa cắt với thể truyền.
   - Giai đoạn 2: đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
   - Giai đoạn 3: Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp
3. Ứng dụng công nghệ gen
   a. Khái niệm sinh vật biến đổi gen
   - Là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi để phù hợp với mục đích của mình.
   -Các cách làm biến đổi gen của 1 sinh vật:
   - Đưa thêm 1 gen lạ của 1 loài khác vào hệ gen
   - Làm biến đổi 1 gen đã có sẵn trong hệ gen
   - Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào
   b. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM