Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 2)

Câu 8: So với hạt nhân 1737Cl, hạt nhân 1327Al có
A. ít hơn 4 êlectron        B. ít hơn 6 nơtron
C. ít hơn 10 proton        D. ít hơn 4 nuclôn
Câu 9: Hạt nhân có số proton bằng số nơtron của hạt nhân 23He và có số nơtron bằng số proton của hạt nhân này, là hạt nhân nguyên tử
A. heli        B. triti
C. hiđrô thường        D. đơteri
Câu 10: Có 128 nơtron trong đồng vị 210Pb, hỏi có bao nhiêu nơtron trong đồng vị 206Pb
A. 122        B. 124
C. 126        D. 130
Câu 11: 1 MeV/c2 có giá trị bằng
A. 1,78.10-30 kg        B. 0,561.1030 kg
C. 0,561.1030 J        D. 1,78.10-30 kg.m/s
Câu 12: Cho khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố : mo = 15,999 u ; mH = 1,0078 u. Số nguyên tử hiđrô chứa trong 1 g nước là
A. 3,344.1021        B. 6,669.1022
C. 6,022.1023        D. 12,04.1023
Câu 13: Năng lượng nghỉ của 5 μg vật chất bằng
A. 125 kW.h        B. 1250 kW.h
C. 12,5 kW.h        D. 1,25 kW.h
Câu 14: Khi clo có khối lượng nguyên tử bằng 35,468 u. Khí này là hỗn hợp đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u và 37Cl=36,996 u. Tỉ lệ khối lượng giữa hai đồng vị này trong khí clo là
A. 2,8        B. 3,0        C. 3,1        D. 3,2
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
B
B
B
A
B
A
B
Câu 12: B
Khối lượng của một phân tử nước là (2.1,0078 + 15,999)u = 18,0146u
Số phân tử nước trong 1 gam nước là N=NA/18,0146
Số nguyên tử hiđrô trong 1 gam nước là 2N≈6,687.1022
Câu 13: A
Câu 14: B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM